Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A
Chyba V této kategorii není žádný článek

Něco o nás


Školní poradenské pracoviště (ŠPP):

Na naší škole je poskytování poradenských služeb ve škole zabezpečeno školním poradenským pracovištěm (ŠPP).

Ve ŠPP působí výchovný poradce a školní metodik prevence, dále je poskytování služeb zajišťováno školním speciálním pedagogem.

Se ŠPP spolupracují zejména třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci, tj. asistentky pedagoga, vychovatelky školní družiny a školního klubu, učitelky v předškolním vzdělávání.

Výchovná poradkyně poskytuje zároveň služby kariérového poradenství - více se o nich dozvíte na stránkách výchovné poradkyně (odkaz zde)  a na stránkách aktuálních deváťáků.

 

Náplň pracovníků ŠPP:

 

Školní speciální pedagog:    

 • podílí se na předcházení a řešení školní neúspěšnosti žáků
 • spolupracuje na podpoře zdravého klimatu školy i jednotlivých tříd
 • provádí depistáž specifických poruch učení
 • realizuje speciálně pedagogickou diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pracuje individuálně i skupinově se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení
 • vede hodiny speciálně pedagogické péče
 • podílí se na tvorbě IVP
 • poskytuje konzultace rodičům při výchovně-vzdělávacích obtížích u dětí
 • poskytuje metodickou pomoc pro pedagogické pracovníky školy, na žádost učitelů provádí návštěvy v hodinách
 • je členem ŠPP a úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • účastní se porad školy, konzultací s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence

 

Výchovný poradce

 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž    výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků, včetně tvorby IVP
 • úzce spolupracuje s PPP a SPC při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a podílí se na realizaci konkrétních podpůrných opatření
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem, asistentkami pedagoga
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • poskytuje konzultace rodičům při výchovně-vzdělávacích obtížích u dětí
 • spolupracuje s pedagogy při realizaci adaptačních kurzů
 • spolupracuje na podpoře zdravého klimatu školy i jednotlivých tříd
 • je členem ŠPP a úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • účastní se porad školy, konzultací s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence
 • pomáhá v kariérovém poradenství, v jeho rámci poskytuje konzultace žákům i jejich zákonným zástupcům

 

Školní metodik prevence

 • spolupracuje s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, třídními učiteli
 • sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • poskytuje poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících děti, jako je záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami dětem, zákonným zástupcům,
 • ve spolupráci s výchovným poradcem a pedagogickými pracovníky odhaluje a sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci
 • zúčastňuje se společně s výchovným poradcem individuální porady s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • zajišťuje informovanost žáků,  jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • poskytuje konzultace rodičům při výchovně-vzdělávacích obtížích u dětí
 • spolupracuje na podpoře zdravého klimatu školy i jednotlivých tříd
 • je členem ŠPP a úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • účastní se porad školy, konzultací s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností


Právní předpisy a související dokumenty

NÚV – Školní poradenské pracoviště

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky – zde

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2018 – přehled základních změn - zde.

 

Výchovná poradkyně a kariérová poradkyně

tel.: 416 866 128

Jméno: Mgr. Helena Prošková
E-mail: vych.poradce@zsmsene.cz

 

Speciální pedagog

tel.: 416 866 128

Jméno: Mgr. Helena Prošková
E-mail:

helena.proskova@zsmsene.cz

vych.poradkyne@zsmsene.cz

Jméno: Mgr. Vratislava Forstová
E-mail:

vrata.forstova@zsmsene.cz

Jméno: Mgr. Petra Kuglerová
E-mail:

petra.kuglerova@zsmsene.cz

 

Školní metodik prevence

Jméno: Mgr. Petra Kuglerová
E-mail: prevence@zsmsene.cz
Telefon: 416 866 128

Linky důvěry

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.