Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

Něco o nás

Termíny do poraden a SPC

Vážení zákonní zástupci,

pokud potřebujete zajistit co nejrychlejší předání podkladů ohledně podpůrných opatření do poradenského zařízení, postupujte prosím následovně.

Zákonný zástupce kontaktuje pedagogicko psychologickou poradnu či SPC a domluví si termín.

O termínu bezodkladně písemně informuje svého třídního učitele a to Edookitem či e-mailem. Pro urychlení komunikace můžete využít také kontaktní e-mail: zastupce@zsmsene.cz. Pokud Vám byl termín změněn, také tuto informaci neprodleně písemně oznamte třídnímu učiteli. Jinak nemusíme zajistit včasné předání dotazníku, neboť poradny školy žádají o 14denní předstih před Vaší schůzkou.

Třídní učitel následně vyplní pro poradnu dotazník o žákovi a předá ho výchovné poradkyni, která zajistí odeslání formulářů poradně.

Poradna vypracuje doporučení pro účely školy, ve které je žák vzděláván, to je poté škole zasláno přímo z poradenského zařízení.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP):

Na naší škole je poskytování poradenských služeb ve škole zabezpečeno školním poradenským pracovištěm (ŠPP).

Ve ŠPP působí výchovný poradce a školní metodik prevence, dále je poskytování služeb zajišťováno školním speciálním pedagogem.

Se ŠPP spolupracují zejména třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci, tj. asistentky pedagoga, vychovatelky školní družiny a školního klubu, učitelky v předškolním vzdělávání.

Výchovná poradkyně poskytuje zároveň služby kariérového poradenství - více se o nich dozvíte na stránkách výchovné poradkyně (odkaz zde) a na stránkách aktuálních deváťáků.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností

Právní předpisy a související dokumenty

NÚV – Školní poradenské pracoviště

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2018 – přehled základních změn

Fotogalerie