Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

Charakteristika mateřské školy a podmínky vzdělávání

 • Školní vzdělávací plán naší Mateřské školy nese název "Krok za krokem celým rokem"
 • Naším základním cílem je vytvořit pohodu a pěkné vztahy

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6.00 - 17.00 hodin.

Naše mateřská škola je třítřídní s celkovou kapacitou 75 dětí. Navštěvují ji děti ve věku od 2 zpravidla do 6 let. Děti mladší tří let nemají na přijetí právní nárok.
Všechny tři třídy se nacházejí v hlavní samostatné budově – Školní 411.

Ke škole patří prostorná  zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám s tělocvičným nářadím, prolézací stěnou se skluzavkou, žebříkové průlezky a mlhoviště . Součástí zahrady je přístřešek na hračky. Celý areál je oplocen.

Třídy

Berušky

 • Třídu Berušky najdete v červené třídě a pro letošní rok patří dětem ve věku 4-6 let
 • Učitelky: Tereza Tesařová, Alena Mračková

Sluníčka

 • Třídu Sluníčka najdete v oranžové třídě a letos ji navštěvují nejmenší děti ve věku 2-3(4) roky
 • Učiteky: Bc. Kateřina Seemannová, Marie Jará

Koťátka

 • Třídu Koťátka navštěvují budoucí prvňáčkové ve věku 5-6(7) let
 • Učitelky: Lenka Hodíková, Tereza Prošková

Všechny třídy mají šatnu i sociální zařízení, kabinet pro učitelky a jsou v druhém patře budovy MŠ. Ve stejném patře  se nachází relaxační třída, jídelna a výdejna stravy, kterou dováží kuchařka ze ŠJ.

V prvním patře se nachází sborovna, zázemí pro provozní zamětnance a místnost pro realizaci Logopedické prevence.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Cíl a obsah předškolního vzdělávání

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obsah předškolního vzdělávání

Mateřská škola je součástí základní školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Krok za krokem celým rokem", který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, citové, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají na základě poskytování podpůrných opatření.

Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a enviromentální výchovy.

V rámci enviromentální výchovy se účastníme celorepublikového projektu "Mrkvička".

V rámci tělesné výchovy jsme zapojeni do projektu"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připravené. Zápis k plnění povinné školní docházky pro rok 2022/2023 proběhne podle platné vyhlášky v termínu začátkem května.

Denní režim

 • příjem dětí je od 6:00 do 8:00 hodin
 • omluvy dětí do 7:15 hodin, na následující dny kdykoli v průběhu dne.
 • 9:30 - 11:45 hodin je pobyt venku. Pobyt venku se řídí aktuálním počasím a věkem dětí. Může být tedy zkrácen nebo úplně vynechán.
 • 12:15 - 13:45 hodin spánek a odpočinek ve třídách Berušky a Sluníčka. Předškoláci ve třídě Koťátka odpočívají na matracích a po odpočinku se věnují nabízených činnostem a zájmovým aktivitám - didaktické hry, grafomotorika a jiné.

Stravování a pitný režim:

Vlastní příprava stravy probíhá ve školní kuchyni. Časový odstup jednotlivých jídel je maximálně 3 hodiny. Jídelní lístek naleznete na nástěnce ve 2. patře a je každý týden pravidelně obměňován.

Kuchařka upravuje jídelní lístek v souladu s metodickým doporučením nutričních hodnot spotřebního koše.

Režim stravy:

 • Přesnídávka - 8:15 - 9:30 hodin
 • Oběd - 11:15 - 12:30 hodin
 • Odpolední svačina - 14:00 - 14:45 hodin

Pitný režim je zajišťován po celou dobu provozu v MŠ, v letním období je pití dětem dostupné i při pobytu na zahradě MŠ. Na pitný režim dětí dohlížejí učitelky.

Úplata za předškolní vzdělávání:

Výpočet základní částky úplaty je stanoven v souladu s §6 odst. 2 vyhlášky č. 43/2006Sb., o předškolním vzdělávání.

 • splatnost úplaty za kalendářní měsíc je do 15. dne kalendářního měsíce
 • formy úplaty - měsíčne, čtvrtletně, půlročně, ročně
 • úplatu lze uhradit bezhotovostně či v hotovosti v kanceláři školní kuchyně u paní Lenky Izerové.
 • poslední ročník v mateřské škole je bezplatný

Pro kalendářní měsíc červenec a srpen, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, stanoví ředitel školy výši úplaty, která bude vypočítána jako poměrná část k počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci.

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v červenci je upřesněno nejdéle 2 měsíce předem. 

Vize naší mateřské školy:

Přejeme si, aby se naše mateřská škola stala místem:

 • kam budou děti chodit rády
 • kde najdou pocit bezpečí
 • poznají nové kamarády a zaměstnance mateřské školy
 • prožijí spokojené dětství
 • naučí se důstojnému chování, cti, uznání, důvěře, empatii a spolupráci
 • kde budou moci uplatnit svá práva
 • místem s moderním vybavením, pomůckami a hračkami
 • kde bude dbáno na jejich správnou životosprávu a budou vedeny ke správným návykům při stolování, hygieně či chování ve společnosti a přirozeně zdravému pohybu
 • místem, kde vzdělávací nabídka bude přiměřená jejich věku a možnostem
 • kde budou v blízkém kontaktu s přírodou, naučí se chovat ekologicky a zároveň ekonomicky
 • kde se budou moci kdykoliv svěřit a rozhodovat o svých potřebách

Naším společným přáním je, abychom vytvořili takovou školu, na kterou budeme hrdí. Kam se děti, ale i jejich rodiče, budou vracet rádi. Budou nás podporovat v našich plánech a projektech, moci do nich zasahovat a obohacovat je. Aby naši školu obklopovala zeleň, kterou si děti samy vypěstovaly. Chceme vést děti k ekologickému myšlení a stále vybavovat venkovní učebny o nové přírodniny. Do všech činností zařazovat co nejvíce pokusů a praktických cvičení. Přejeme si, aby se děti co nejvíce zapojovaly do našich vizí, protože naším mottem je: Spokojené dítě – náš cíl!

Fotogalerie

Fotogalerie