Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ a MŠMšené-lázně

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně

Kariérová poradkyně

Náplň práce

 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž    výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků, včetně tvorby IVP
 • úzce spolupracuje s PPP a SPC při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a podílí se na realizaci konkrétních podpůrných opatření
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem, asistentkami pedagoga
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • poskytuje konzultace rodičům při výchovně-vzdělávacích obtížích u dětí
 • spolupracuje s pedagogy při realizaci adaptačních kurzů
 • spolupracuje na podpoře zdravého klimatu školy i jednotlivých tříd
 • je členem ŠPP a úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • účastní se porad školy, konzultací s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence
 • pomáhá v kariérovém poradenství, v jeho rámci poskytuje konzultace žákům i jejich zákonným zástupcům

Fotogalerie