Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Prodloužení uzavření provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vloženo: 19.10.2020 | Autor: Renata Paťukova | Zobrazeno: 264x | Upraveno: 4.11.2020 | Upravil: Jana Bradáčová
Aktualizované uzavření MŠ - v současné době je uzavřená MŠ Mšené-lázně od 16. 10. do 29. 10. 2020. Více uvnitř článku.

Vážení rodiče,
bohužel Vás musím informovat, že na základě Rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem z 19.10.2020 školku uzavíráme z hygienicko-epidemilogických důvodů v době od 20. 10. do 29. 10. 2020.
Provoz bude zahájen v pátek 30. 10. 2020.
Těšíme se, že se tedy v pátek 30. října ve zdraví ve mateřské škole sejdeme.


Za vedení ZŠ a MŠ Mgr. Renata Paťukova, ředitelka školy

 


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
V Litoměřicích dne 19.10.2020


Č.j.: KHSUL 67720 /2020
Sp. značka: S-KHSUL 66139/2020/274
Počet listů: 1


Účastník řízení: Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice,
příspěvková organizace


R O Z H O D N U T Í
V řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) rozhodla
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako
správní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb. a místně
příslušný podle § 67 odst. 1 a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
právnické osobě: Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková
organizace, se sídlem: 41119 Mšené-lázně, Školní 121, IČ: 70698279 (dále jen „účastník řízení“)
se
nařizují
v době ode 20.10. 2020 do dne 29.10.2020 v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. tato protiepidemická opatření:
1. uzavření celé Mateřské škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvkové organizace,
se sídlem: 41119 Mšené-lázně, Školní 121
2. provedení ohniskové dezinfekce za použití virucidních dezinfekční prostředků a to
v prostorách celé budovy a komunikačních prostor i zázemí školky, včetně jídelny,
s důrazem na všechny kontaktní plochy (lavice, kliky, madla zábradlí)
3. pedagogičtí pracovníci a žáci účastníka řízení
a/ jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze
v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami,
vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního
onemocnění minimalizovalo - zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především
používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností
těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských
ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto
protiepidemickým opatřením,
b/sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty,
dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat
ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.


Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že v období od 18.10. do dnešního dne došlo u účastníka řízení v místě
Mateřské školy Mšené-lázně, 41119 Mšené-lázně, Školní 121 k potvrzenému výskytu infekčního
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 (dále jen
„COVID-19“), nařizuje KHS karanténu v celé Mateřské škole Mšené-lázně, 41119 Mšené-lázně,
Školní 121, neboť v tomto místě vzniklo vysoké riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších
přenosů nákazy, tedy riziko ohrožení veřejného zdraví.
Riziko ohrožení veřejného zdraví je spatřováno zejména v tom, kdy původce onemocnění (virus)
vylučuje nemocný člověk především sekrety horních cest dýchacích v podobě kapének. Inkubační
doba onemocnění je 1 – 10 dní. Vstupní branou infekce je dýchací trakt, nákaza se šíří přímým
kontaktem s nemocným člověkem nebo výjimečně nepřímo předměty kontaminovanými sekrety
nemocné osoby. Onemocnění může probíhat jako akutní, vysoce infekční virová nákaza začínající
horečkou, kašlem nebo dušností s případným rozvojem zánětu plic. V některých případech může mít
onemocnění lehký průběh s mírnými příznaky, nebo tyto příznaky zcela chybí a v tomto případě se
jedná o asymptomatickou formu nákazy.
Ze shora uvedených důvodu bylo třeba v zájmu účinné ochrany proti šíření této nemoci nařídit
orgánem ochrany veřejného zdraví v řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. protiepidemická
opatření vycházející z § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
Podle § 66 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je právnická osoba povinna zajistit provedení ohniskové
dezinfekce míst podezřelých z toho, že obsahují původce onemocnění. Účastník řízení proto musí
zajistit provedení úklidu za použití virucidního dezinfekčního přípravku s důrazem na všechny
kontaktní plochy, jako jsou madla, kliky, lavice, kohoutky apod. Pracovníci provádějící úklid musí být
vybaveni vhodnými OOP (rouška, pracovní oděv, který odloží hned po skončení úklidu, rukavice)
a musí mít možnost průběžně provádět dezinfekci rukou.
S ohledem na shora citovanou právní úpravu a všechny zjištěné skutečnosti KHS rozhodla tak, jak je
uvedeno ve výroku.


Poučení o odvolání :
Podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat
do 15 dnů ode dne ústního vyhlášení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví České republiky v Praze
podáním učiněným u Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem.
Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nemá odvolání odkladný účinek.


otisk úředního razítka
opatřeno elektronickým podpisem


Rozdělovník:
1. KHS – spis S-KHSUL 66139/2020
2. Účastník řízení – DS


MUDr. Ladislava Matějíčková
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem, ÚP Litoměřice

 

PDF souborRozhodnutí o prodloužení uzavření MŠ od KHS ÚK Ústí nad Labem (Velikost: 185.17 kB)