Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

MŠ se představuje

Vloženo: 27.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3038x | Upraveno: 4.5.2021 | Upravil: Denisa Hujová

Charakteristika mateřské školy a podmínky vzdělávání

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6.00 - 17.00 hodin.

Naše mateřská škola je třítřídní s celkovou kapacitou 75 dětí. Navštěvují ji děti ve věku od 2 zpravidla do 6 let. Děti mladší tří let nemají na přijetí právní nárok.
Všechny tři třídy se nacházejí v hlavní samostatné budově – Školní 411.

 

Ke škole patří prostorná  zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám s tělocvičným nářadím, prolézací stěnou se skluzavkou, žebříkové průlezky a mlhoviště . Součástí zahrady je přístřešek na hračky. Celý areál je oplocen.

 

Třídy

BERUŠKY:

 • Třídu Berušky najdete v červené třídě a letos ji navštěvují děti ve věku 4-5 (6) let
 • Učitelky: Monika Kyzlíková, Lucie Znamenáčková

 

SLUNÍČKA:

 • Třídu Sluníčka najdete v oranžové třídě a navštěvují ji naše nejmenší děti ve věku 3-4 roky
 • Učiteky: Lenka Hodíková, Denisa Hujová

 

KOŤÁTKA:

 • Třída Koťátka pro letošní rok patří velkým předškolákům ve věku 5-6 (7) let
 • Učitelky: Alena Michlová, Klára Wasylyszynová

 

Všechny třídy mají šatnu i sociální zařízení, kabinet pro učitelky a jsou v druhém patře budovy MŠ. Ve stejném patře  se nachází relaxační třída, jídelna a výdejna stravy, kterou dováží kuchařka ze ŠJ.

V prvním patře se nachází sborovna, zázemí pro provozní zamětnance a místnost pro realizaci Logopedické prevence.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Cíl a obsah předškolního vzdělávání:

 

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Obsah předškolního vzdělávání

Mateřská škola je součástí základní školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Krok za krokem celým rokem", který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 
Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, citové, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají na základě poskytování podpůrných opatření.
Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a enviromentální výchovy.
V rámci enviromentální výchovy se účastníme celorepublikového projektu "Mrkvička".
V rámci tělesné výchovy jsme zapojeni do projektu"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"
 
Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připravené. Zápis k plnění povinné školní docházky pro rok 2021/2022 proběhne podle platné vyhlášky v termínu začátkem května.
 
Denní režim:
 
 • příjem dětí je od 6:00 do 8:00 hodin
 • omluvy dětí do 7:15 hodin, na následující dny kdykoli v průběhu dne.
 • 9:30 - 11:45 hodin je pobyt venku. Pobyt venku se řídí aktuálním počasím a věkem dětí. Může být tedy zkrácen nebo úplně vynechán.
 • 12:15 - 13:45 hodin spánek a odpočinek ve třídách Sluníčka a Berušky. Předškoláci odpočívají na matracích a po odpočinku se věnují nabízených činnostem a zájmovým aktivitám - didaktické hry, grafomotorika a jiné.

 

Stravování a pitný režim:

 

Vlastní příprava stravy probíhá ve školní kuchyni. Časový odstup jednotlivých jídel je maximálně 3 hodiny. Jídelní lístek naleznete na nástěnce ve 2. patře a je každý týden pravidelně obměňován.

Kuchařka upravuje jídelní lístek v souladu s metodickým doporučením nutričních hodnot spotřebního koše.

Režim stravy:

 • Přesnídávka - 8:15 - 9:30 hodin
 • Oběd - 11:15 - 12:30 hodin
 • Odpolední svačina - 14:00 - 14:45 hodin

 

Pitný režim je zajišťován po celou dobu provozu v MŠ, v letním období je pití dětem dostupné i při pobytu na zahradě MŠ. Na pitný režim dětí dohlížejí učitelky.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

 

Výpočet základní částky úplaty je stanoven v souladu s §6 odst. 2 vyhlášky č. 43/2006Sb., o předškolním vzdělávání.

 

 • splatnost úplaty za kalendářní měsíc je do 15. dne kalendářního měsíce
 • formy úplaty - měsíčne, čtvrtletně, půlročně, ročně
 • úplatu lze uhradit bezhotovostně či v hotovosti u vedoucí učitelky Moniky Kyzlíkové v úředních hodinách
 • poslední ročník v mateřské škole je bezplatný

 

Pro kalendářní měsíc červenec a srpen, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, stanoví ředitel školy výši úplaty, která bude vypočítána jako poměrná část k počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci.

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v červenci je upřesněno nejdéle 2 měsíce předem. 

 


 

VÍTEJTE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE...

 

Naše logo:

 

 

 

 

Vstup do areálu a dolní zahrádka "u vrbičky":

 

 

         

 

 

 

Vestibul a dolní šatna:

 

         

 

 

 

1. patro - zázemí pro učitelky:

 

       

 

              

 

 

1. patro - zázemí pro logopedii:

 

   

 

 

2. patro - vstup ke třídám:

 

   

 

 

Třída "Berušky":

 

   

 

 

Třída "Koťátka":

 

   

 

 

 

Třída "Sluníčka":

 

   

 

 

Koupelna dětí:

 

   

 

 

Jídelna:

 

   

 

 

 

Relaxační místnost:

 

 

 

 

Horní zahrádka: